สาระดีๆ มีให้อ่านทุกวัน

Posts tagged ‘bridge’

การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างอาคารด้วย Wireless Bridge

การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างอาคารด้วย Wireless Bridge

การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายแลนระหว่างสำนักงานหรือระหว่างอาคารส่วนใหญ่มักจะ ใช้การเชื่อมโยงด้วยสายสัญญาณซึ่งการเชื่อมโยงระบบด้วยวิธีการนี้ค่อนข้างจะ ทำได้ลำบาก และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สายใยแก้วนำแสง คุณสามารถนำเอาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายไร้สายมาประยุกต์ใช้สำหรับการเชื่อม ระบบเครือข่ายระหว่างสำนักงานโดยอาศัยอุปกรณ์ที่เรียกว่า Wireless Bridge ลักษณะการเชื่อมโยงมี 2 แบบดังนี้

การเชื่อมโยงแบบจุดต่อจุด (Point to Point)

วิธี เชื่อมโยงแบบจุดไปจุดใช้สำหรับการเชื่อมระหว่างสองเครือข่ายเข้าด้วยกัน คุณต้องใช้อุปกรณ์ Wireless Bridge สองเครื่องนำไปติดตั้งในสำนักงานทั้งสอง จากนั้นทำการเชื่อมสายสัญญาณที่มีความยาวไม่เกิน 100 เมตร จาก Wireless Bridge ไปยังฮับหรือสวิตซ์ในระบบอีเทอร์เน็ตแลน ดังรูป

การเชื่อมโยงแบบจุดไปยังหลายจุด (Point to Multi-Point)

การ เชื่อมโยงแบบระบบเครือข่ายโดยอาศัย Wireless Bridge แบบจุดไปยังหลายจุดมีหลักการคล้ายแบบจุดไปยังจุดเพียงคุณต้องใช้ Wireless Bridge เพิ่มขึ้นตามจำนวนสำนักงานที่ต้องการเชื่อมโยงระบบเข้าหากัน

ข้อแนะนำในการออกแบบระบบเครือข่ายไร้สายแบบ P2P, P2M
** การเพิ่มระยะทางเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ Wireless Bridge สามารถทำได้โดยปรับเปลี่ยนสายอากาศมาใช้เป็นแบบเกณฑ์สูง

แนวการส่งสัญญาณระหว่างสายอากาศของ Wireless Bridge จะต้องไม่มีอะไรมาขั้นกลางและเป็นแนวเส้นตรง

การออกแบบและติดตั้งเครือข่ายแลนไร้สาย (WLAN) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Tag Cloud