สาระดีๆ มีให้อ่านทุกวัน

Posts tagged ‘บทความวิชาการ’

วิถีแห่งทุกข์ สุข โศก เกษมของสาวิตรี พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖

สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะวิเคราะห์ อารมณ์สะเทือนใจที่ปรากฏ ในบทพระราชนิพนธ์เรื่อง สาวิตรีในพระบาทสมเด็จพระมง กุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผลการศึกษาพบว่าบทพระราชนิพนธ์เรื่องสาวิตรีได้แสดงอารมณ์สะเทือนใจที่ประสานกัน 4 ลักษณะ คืออารมณ์ทุกข์ สุข โศก และจบลงด้วยความเกษมหรือศานติสุขอันเป็นรสวรรณคดีที่มักปรากฏเป็นขนบในวรรณคดีไทย

(เพิ่มเติม…)

Tag Cloud