สาระดีๆ มีให้อ่านทุกวัน

Archive for the ‘ครูสิงห์…สอนภาษาอังกฤษ’ Category

Question Tag

Question Tag (Tag Question หรือ Tail Question)
ได้แก่ คำถามที่ขึ้นต้นด้วยข้อความบอกเล่า (จะเป็นข้อความบอกรับหรือปฏิเสธก็ได้) เสียตอนหนึ่งก่อน แล้วตามด้วยกริยาช่วยและสรรพนาม เป็นรูปคำถามย่อๆ ซึ่งเรียกกันว่า Question Tag อีกตอนหนึ่ง
Affirmative Statementanomalous verb +n’t + pronoun?
Negative Statementanomalous verb + pronoun?

เช่น    Your friend has come back , hasn’t he?
Your friend hasn’t come back , has he?
She will leave tomorrow , won’t she?
She won’t leave tomorrow , will she?

หลักการเขียน Question Tag

1. ถ้าประโยคที่มาข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่า ต้องใช้ question tag เป็นรูปปฏิเสธ
– You eat a lot of oranges , don’t you?
– You will have the exam next month , won’t you?
– She came here yesterday , didn’t she?
– They have finished their work , haven’t they?

2. ถ้าประโยคที่มาข้างหน้าเป็นประโยคปฏิเสธ ต้องใช้ question tag เป็นรูปบอกเล่า
– You won’t come early , will you?
– She doesn’t want to disturb you , does she?
– We didn’t make a loud noise , did we?
– They haven’t tunred it off , have they?

คลิกอ่านต่อตรงลิงค์ด้านล่าง…

(เพิ่มเติม…)

Future Tenses

1. Simple Future

โครงสร้าง

Subject + auxiliary verb
(  will )
+ main verb
( base form)

ประธาน +   กริยาช่วย ( will ) + กริยาหลักช่อง 1

ดังตัวอย่าง

ประธาน กริยาช่วย กริยาหลักช่อง 1
+ I will open the door.
+ You will finish before me.
She will not be at school tomorrow.
We will not leave yet.
? Will you arrive on time?
? Will they want dinner?

การใช้

 • ใช้กับการกระทำหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  จะมีคำบอกเวลาอนาคตกำกับอยู่ด้วย
  They will finish the work tomorrow.
  He will arrive next Saturday
  Where will you be this time next year.
  I’ll be in London tomorrow.
  Will you be at work tomorrow?
 • ใช้ในการพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่มีแผนที่จะพูดมาก่อน
  Hold on. I‘ll get a pen.
  We will see what we can do to help you.
  Maybe we‘ll stay in and watch television tonight.
 • มักจะใช้ simple future tense กับคำกริยา to think
  I think I‘ll go to the gym tomorrow.
  I think I will have a holiday next year.
  I don’t think I‘ll buy that car.

อ่านต่อคลิก…Read more

(เพิ่มเติม…)

Pronouns (คำสรรพนาม)

Pronouns  ( คำสรรพนาม )
Types (ชนิดของคำสรรพนาม)

Pronoun ( คำสรรพนาม )  คือคำที่ใช้แทนคำนามหรือคำเสมอนาม ( nouns- equivalent ) เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงซ้ำซาก หรือแทนสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วระหว่างผู้พูด ผู้ฟัง   หรือแทนสิ่งของที่ยังไม่รู้ หรือไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร   คำสรรพนาม  (pronouns ) แยกออกเป็น  7 ชนิด คือ

 • Personal Pronoun ( บุรุษสรรพนาม )  เช่น I, you, we, he , she ,it, they
 • Possessive Pronoun ( สรรพนามเจ้าของ ) เช่น mine, yours, his, hers, its,theirs, ours
 • Reflexive Pronouns ( สรรพนามตนเอง ) เป็นคำที่มี – self ลงท้าย  เช่น myself, yourself,ourselves
 • Definite Pronoun ( หรือ Demonstrative Pronouns สรรพนามเจาะจง )  เช่น  this, that, these, those, one, such, the same
 • Indefinite Pronoun ( สรรพนามไม่เจาะจง ) เช่น  all, some, any, somebody, something, someone
 • Interrogative Pronoun ( สรรพนามคำถาม ) เช่น Who, Which, What
 • Relative pronoun ( สรรพนามเชื่อมความ ) เช่น  who, which, that

1.Personal Pronouns ( บุรุษสรรพนาม ) คือสรรพนามที่ใช้แทนบุคคลหรือสิ่งของในการพูดสนทนา มี 3 บุรุษคือ

บุรุษที่ 1 ได้แก่ตัวผู้พูด I, we
บุรุษที่ 2 ได้แก่ผู้ฟัง you
บุรุษที่ 3 ได้แก่ผู้ ที่พูดถึง สิ่งที่พูดถึง he, she. it , they

(เพิ่มเติม…)

Adjectives ( คำคุณศัพท์ )

Adjectives ( คำคุณศัพท์ )
Types (ชนิดของคุณศัพท์)

โดยทั่วไปแบ่งออกได้ 8 ชนิดคือ

1. Proper adjective 5. Demonstrative adjective
2. Descriptive adjective 6. Distributive adjective
3. Quantitative adjective 7. Possessive adjective
4. Numeral adjective 8. Interrogative adjective

1. Proper adjective ( คุณศัพท์แสดงสัญชาติ )

(เพิ่มเติม…)

Tag Cloud