สาระดีๆ มีให้อ่านทุกวัน

Question Tag

Question Tag (Tag Question หรือ Tail Question)
ได้แก่ คำถามที่ขึ้นต้นด้วยข้อความบอกเล่า (จะเป็นข้อความบอกรับหรือปฏิเสธก็ได้) เสียตอนหนึ่งก่อน แล้วตามด้วยกริยาช่วยและสรรพนาม เป็นรูปคำถามย่อๆ ซึ่งเรียกกันว่า Question Tag อีกตอนหนึ่ง
Affirmative Statementanomalous verb +n’t + pronoun?
Negative Statementanomalous verb + pronoun?

เช่น    Your friend has come back , hasn’t he?
Your friend hasn’t come back , has he?
She will leave tomorrow , won’t she?
She won’t leave tomorrow , will she?

หลักการเขียน Question Tag

1. ถ้าประโยคที่มาข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่า ต้องใช้ question tag เป็นรูปปฏิเสธ
– You eat a lot of oranges , don’t you?
– You will have the exam next month , won’t you?
– She came here yesterday , didn’t she?
– They have finished their work , haven’t they?

2. ถ้าประโยคที่มาข้างหน้าเป็นประโยคปฏิเสธ ต้องใช้ question tag เป็นรูปบอกเล่า
– You won’t come early , will you?
– She doesn’t want to disturb you , does she?
– We didn’t make a loud noise , did we?
– They haven’t tunred it off , have they?

คลิกอ่านต่อตรงลิงค์ด้านล่าง…

3. ถ้าประโยคข้างหน้ามี verb to have
(a) เมื่อ have แปลว่า “มี” จะใช้ tag ว่า haven’t หรือ don’t ก็ได้
– She has a lot of friends , hasn’t she? (แบบ British)
– They have only one child , don’t they? (แบบ American)
(b) เมื่อ have แปลอย่างอื่น ที่ไม่ใช่แปลว่า “มี” ให้ใช้ verb to do มาช่วย
– We have lunch at twelve o’clock , dont’ we? (=กิน)
– I had his letter last week , didn’t I? (=ได้รับ)
– The King has the dam built , doesn’t he? (=ใช้ ไหว้วาน)
– You had a toothache last week, didn’t you? (=ป่วย)
(c) question tag ของ “have to” (=จำเป็นต้อง) ใช้ verb to do มาช่วย
– You often have to go to the dentist’s , don’t you?

4. ในประโยค tag ที่เป็นรูปปฏิเสธ ต้องใช้ รูปย่อเสมอ
– We shall go shopping , shan’t we?
– He will come to my party , won’t he?

5. Question tag ของ I am คือ aren’t I (เนื่องจาก am not ไม่มีรูปย่อ)
I am late , aren’t I ?
– I am lazy , aren’t I?

6. Question tag ของกริยาช่วย can ,could , may , might , will , shall, ought to ,
should ,V. be , etc….จะใช้กริยาช่วยเหล่านี้เป็น question tag ได้
– She can do it well , can’t she?
– You ought to study hard , oughtn’t you?
– They should obey their teacher , shouldn’t they?

7. คำว่า “need” (ต้องการ) และ “dare” (กล้า) มีวิธีใช้ 2 แบบ คือ
(a) ใช้เป็นกริยาแท้ tag ก็จะใช้ verb to do มาช่วย
– He needs to go there alone , doesn’t he?
– They need money , don’t they?
– She doesn not need any help , does she?
– She dares to come alone , doesn’t she?
– We don’t dare to tell a lie , do we?
(ข้อสังเกต ถ้า “need” “dare” ใช้เป็นกริยาแท้ จะตามหลังด้วย to +V1 โดยที่กริยา
need / dare สามารถผันตามประธานได้ หรืออาจตามด้วย noun ก็ได้)

(b) ใช้เป็นกริยาช่วย tag จะใช้ need / dare เป็นกริยาช่วยใน tag
– She needn’t come on Sunday , need she?
– You dare not go out alone at night , dare you?
(ข้อสังเกตุ ถ้า need / dare เป็นกริยาช่วย จะตามหลังด้วย V1 เลย)

8. question tag ของ used to (เคย) คือ didn’t หรือ usedn’t
– She used to be his secretary , didn’t she (usedn’t she)?

9. ประธานที่ใช้ใน tag ต้องเป็น pronoun เสมอ
Vinai went to Chiang Mai yesterday, didn’t he?
– The children are playing in the garden , aren’t they?
– The police are searching for a thief , are they?

10.  tag ของ would like (=ต้องการ) ใช้ wouldn’t
– We‘d like to go now , wouldn’t we?

11. tag ของ would rather (= อยากจะ) ใช้ wouldn’t
– You‘d rather stay at home , wouldn’t you?
– We would rather not go there , would we?

12. tag ของ had better ใช้ hadn’t
– You ‘d better finish your homework , hadn’t you?
– She had better not go out alone , had she?

13. ประโยคคำสั่ง หรือ ขอร้อง (Imperative , order , request ) จะกลายเป็นประโยคสุภาพ
ด้วยการเติม question tag ว่า will you หรือ won’t you?
– Open your book , will you?
– Stop talking , will you?
– Take these things away , will you?
– Let us go to the movies , will you?
(แต่ถ้า Let me ask him to accompany you, shall I?)

14. ถ้าประโยคข้างหน้ามีประธานเป็น There is , There are , There was, There were,
(=มี) question tag ใช้ verb to be นั้นๆ + there
– There is a purse in my bag , isn’t there?
There are many flowers in the garden , are there?
– There was an accident last night , wasn’t there?

15.   Question Tag ของ That is.., This is คือ isn’t it ? หรือ is it?
– This is my book , isn’t it?
– That is not your bag , is it?

16. Question Tag ของ These are , Those are ใช้ aren’t they? หรือ are they?
– These are her belongings , aren’t they?
– These are your exercise books, aren’t they?
– Those are not our balls, are they?

17. คำต่อไปนี้คือ few , little , never , rarely , scarcely , hardly , seldom , neither ,
none , none , , no one , nobody ,

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: