สาระดีๆ มีให้อ่านทุกวัน

Future Tenses

1. Simple Future

โครงสร้าง

Subject + auxiliary verb
(  will )
+ main verb
( base form)

ประธาน +   กริยาช่วย ( will ) + กริยาหลักช่อง 1

ดังตัวอย่าง

ประธาน กริยาช่วย กริยาหลักช่อง 1
+ I will open the door.
+ You will finish before me.
She will not be at school tomorrow.
We will not leave yet.
? Will you arrive on time?
? Will they want dinner?

การใช้

 • ใช้กับการกระทำหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  จะมีคำบอกเวลาอนาคตกำกับอยู่ด้วย
  They will finish the work tomorrow.
  He will arrive next Saturday
  Where will you be this time next year.
  I’ll be in London tomorrow.
  Will you be at work tomorrow?
 • ใช้ในการพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่มีแผนที่จะพูดมาก่อน
  Hold on. I‘ll get a pen.
  We will see what we can do to help you.
  Maybe we‘ll stay in and watch television tonight.
 • มักจะใช้ simple future tense กับคำกริยา to think
  I think I‘ll go to the gym tomorrow.
  I think I will have a holiday next year.
  I don’t think I‘ll buy that car.

อ่านต่อคลิก…Read more

 • ใช้ในการพูดทำนองทำนายการเกิดเหตุการณ์อนาคต
  It will rain tomorrow.
  People won’t go to Jupiter before the 22nd century.
  Who do you think will get the job?
  The movie “Troy ” will win several Academy Awards.
  It will rain tomorrow.
 • ใช้กับสถานการณ์แสดงการสมัครใจ เสนอตัวทำ
  Will someone open the window for me?”
  “I‘ll do it!”
  I’m really hungry.  I‘ll make some sandwiches.
  I’m so tired. I’m about to fall asleep. I‘ll get you some coffee.
 • การใช้ Will และ Shall
  ถ้าต้องการแสดงอนาคต        ใช้  will กับประธานทุกคำ
  ถ้าต้องการแสดงความตั้งใจ  ใช้ shall กับประธานทุกคำ เช่น
  I will come to the party.
  I shall be disappointed
 • ประโยคที่มีความหมายเป็นอนาคต อาจไม่จำเป็นต้องใช้ will หรือ shall แต่ใช้รูปอื่นแทนได้ เช่น
  We‘ll fly  tomorrow.
  ใช้รูป : Present Simple    เช่น  We fly tomorrow.
  ใช้รูป : Present Progressive เช่น  We are flying tomorrow.
  ใช้รูป : going to เช่น  We are going to fly  tomorrow.
  ใช้รูป :  is to , are to เช่น The Prime Minister is to visit Japan.

2. Future Progressive ( continuous )

โครงสร้าง

Subject + auxiliary verb
(  will )
+ auxiliary verb
(  be )
+ main verb
( present participle )

ประธาน +   กริยาช่วย ( will ) + กริยาช่วย ( be )+ กริยาหลัก+ ing

ดังตัวอย่าง

ประธาน กริยาช่วย กริยาช่วย กริยาหลัก+ing
+ I will be working at 10am.
+ You will be lying on a beach tomorrow.
She will not be using the car.
We will not be having dinner at home.
? Will you be playing football?
? Will they be watching TV?

การใช้

 • ใช้เมื่อต้องการจะบอกว่า ณ เวลาหนึ่งในอนาคต จะมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งกำลังดำเนินอยู่   ในประโยคจะมีคำบอกเวลา ณ จุดหนึ่งในอนาคตกำกับอยู่ด้วยเสมอ   เป็นการใช้เพื่อเน้นการกระทำ
  ทีกำลังดำเนินในอนาคต
  I will be playing tennis at 10am tomorrow.
  He will be studying at the US next year.
  At midnight tonight, we will still be driving through the desert
 • ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ในอนาคตซึ่งเกิดไม่พร้อมกัน
  We ‘ll be having dinner when the film starts.
  Take your umbrella. It will be raining when you return.
  When your plane arrives tonight, I will be waiting for you.

3.Future Perfect

Subject + auxiliary verb
(  will )
+ auxiliary verb
(  have )
+ main verb
( past participle )

ประธาน +   กริยาช่วย ( will ) + กริยาช่วย ( have )+ กริยาหลักช่อง 3

ดังตัวอย่าง

ประธาน กริยาช่วย กริยาช่วย กริยาหลักช่อง 3
+ I will have finished by 10am.
+ You will have forgotten me by then.
She will not have gone to school.
We will not have left.
? Will you have arrived?
? Will they have received it?

การใช้

 • ใช้เมื่อต้องการบอกว่า เมื่อถึงเวลาหนึ่งในอนาคต เหตุการณ์อย่างหนึ่งจะจบสิ้นลง
  By next November, I will have received my promotion
  The train will have left when you arrive.
  You can call me at work at 08:15 am. I will have arrived at the office by 08:00.
  All these roses will have died before Christmas.
  They will have finished the work by next week.

4. Future Perfect Progressive

โครงสร้าง

Subject + auxiliary verb
(  will )
+ auxiliary verb
(  have )
+ auxiliary verb
( been )
+ main verb
( present participle)

ประธาน +   กริยาช่วย ( will ) + กริยาช่วย ( have )+ กริยาช่วย ( been )+ กริยาหลัก+ing

ดังตัวอย่าง

ประธาน กริยาช่วย กริยาช่วย กริยาช่วย กริยาหลัก
+ I will have been working for four hours.
+ You will have been traveling for two days.
She will not have been using the car.
We will not have been waiting long.
? Will you have been playing football?
? Will they have been watching TV?

การใช้

 • ใช้เมื่อต้องการจะบอกว่า เมื่อถึงเวลาหนึ่งในอนาคต   เหตุการณ์อย่างหนึ่งซึ่งดำเนินมาก่อนหน้านั้นก็ยังคงดำเนินอยู่ และจะดำเนินต่อไปอีก
  I will have been working here for ten years next week.
  He will be tired when he arrives. He will have been traveling for 24 hours.
  They will have been talking for over an hour by the time  I arrive.
  Do you realize that by the time we arrive in Had Yai, we will have been driving for twenty straight hours.

เปรียบเทียบการใช้  Future Perfect Progressive  กับ Future Perfect

Future Perfect Progressive :
In December I will have been writing this book for seven months
เมื่อถึงเดือนธันวาคม ฉันก็จะเขียนหนังสือนี้มาได้เจ็ดเดือน  ( และจะเขียนต่อไป )
Future Perfect :
I will finish this book in January next year, when I will have written this book for eight months.
ประโยคนี้แสดงว่าเมื่อถึงเดือนมกราคม การเขียนจะเสร็จสิ้น ไม่มีการเขียนอีกต่อไป 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: